Raheny United vs Sheriff YC

Raheny United vs Garda FC

Raheny United vs Sheriff YC

Raheny United vs Glenville

Raheny United vs Cottage Cel

Raheny United vs Templeogue United

Raheny United vs Sandyhill/Shangan

Raheny United vs St Pauls Artane A

Raheny United vs Sheriff YC

Raheny United vs Garda FC