Sheriff YC vs Templeogue United

Bluebell Utd vs Patrician Celtic

Bluebell Utd vs Sheriff YC

Bluebell Utd vs Raheny United

Bluebell Utd vs Templeogue United

Bluebell Utd vs Sandyhill/Shangan

Bluebell Utd vs Garda FC

Bluebell Utd vs Garda FC

Bluebell Utd vs Garden Co