Templeogue United vs Sheriff YC

Templeogue United vs Garda FC

Templeogue United vs Patrician Celtic

Templeogue United vs Bluebell Utd

Templeogue United vs Garden Co

Templeogue United vs Bluebell Utd