Sheriff YC vs Mountview CFC

Sheriff YC vs Templeogue United

Sheriff YC vs St John Bosco

Sheriff YC vs Sandyhill/Shangan

Sheriff YC vs Pegasus/St James

Sheriff YC vs Patrician Celtic

Sheriff YC vs Ballymun United

Sheriff YC vs Glenville

Sheriff YC vs Glenville

Sheriff YC vs Willow Park (CCFL)